Zásady vracení peněz a vrácení vozu

Podmínky pronájmu

Happy Car (dále jen "Společnost"), pronajme klientovi vozidlo, za níže uvedenách podmínek nájemní smlouvy. Toto bere nájemce navědomí a následujícím souhlasí.

1) Nájemce obdržel vozidlo v pořádku a v dobrém stavu.

2) Vozidlo bude řídit pouze klient a nebude ho používat:
     a) přepravovat zboží v rozporu s celními předpisy nebo jiným nezákonným způsobem.
     b) Přepravovat cestující nebo majetek za výslovnou nebo implicitní úplatu.
     c) nebude užito jako tažné vozidlo nebo přívěs.
     d) v motoristických sportech.
     e) jakoukoli osobou pod vlivem alkoholu nebo drog.

3) Věk řidiče je minimálně 21 let. Platný řidičský průkaz pro Portugalsko s roční praxí v řízení.

4) Vůz je dodán s registračními značkami, trojúhelníkem, obvyklým nářadím, jedním rezervním kolem, licencí k pronájmu a všemi zákonnými doklady k vozu.
     a) Pokud nájemce ztratí doklady nebo je vrátí poškozené, bude nám muset zaplatit 150,00 € za pořízení nových dokladů.

5) SAZBY NEZAHRNUJÍ:
Benzín, mytí, pokuty a odtah, v případě nehody odtah vozidla do místa původu. Sazby nezahrnují zproštění odpovědnosti za škodu způsobenou při dopravní nehodě.
Náklady na pohonné hmoty stále nese zákazník. Který musí také kontrolovat hladinu oleje, vody a oleje v převodovce. Veškeré dlužné náklady na olej musí být řádně doloženy, aby bylo možné je zpětně společností uhradit, V případě, že je uvedené vozidlo nepojízdné, mohou být opravy provedeny pouze s předchozím souhlasem Společnosti a v souladu s danými pokyny.

7) Ceny zahrnují pojištění omezené odpovědnosti vůči třetím osobám v souladu s platnými zákony v zemi, jehož kopie je k nahlédnutí v kanceláři společnosti.
Zákazník se může rozhodnout pro připojištění CDW (collision damage waver - povinne ručení), SCDW (super damage waver - plné havarijní pojištění) a TP (theft protection - zahrnuto v SCDW). Pokud si zákazník zvolí jedno z těchto pojištění, stávají se jeho podmínky a výjimky součástí smlouvy. Veškeré podrobnosti a informace týkající se pojištění poskytne zákazníkovi Společnost. I v případě, že zákazník akceptuje CDW a SCDW, jdou veškeré škody způsobené na pronajatém vozidle Happy Car v důsledku jeho nesprávného používání na náklady zákazníka. Toto pojištění nezbavuje odpovědnosti za klienta uhradit škody způsobené na vozidle, kde nedošlo ke střetu. Pokud dojde k nehodě v důsledku nepřiměřené rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu a drog, nebo z nedbalosti. Pojištění CDW nebo SCDW bude bez účinku a klient uhradí Happy Car v plné výši veškeré náklady na opravu, odtah Vozidla, odškodnění za dobu, kdy je Vozidlo, které bylo účastníkem nehody, mimo provoz.

8) Smlouva o pronájmu končí v den, který si nájemce zvolil. Pokud je požadováno prodloužení, musí se nájemce dostavit do kanceláře Happy Car 24 hodin před dohodnutým datem ukončení.
Pokud takové povolení není uděleno, má se za to, že vozidlo je používáno bez souhlasu společnosti, což je trestné podle zákona a řidič za to nese odpovědnost.
Pokud nájemce nemá výslovné povolení, je povinen vrátit vozidlo v pracovní době na místo určení.

9) Předpokládaná cena pronájmu a všech doplňkových služeb je splatná při převzetí vozu klientem na základě platného tarifu. Klient platí odečitatelnou vratnou zálohu, která je zaplacena pri prevzetí vozu a hodnota závisí na typu pronájmu, typu vozu dle tabulky.

10) Nájemce se dále zavazuje, že v případě nehody během doby nájmu, zajisti klient tyto nezbytné kroky.
     a) Zjištění jmen a adres zúčastněných stran a svědků;
     b) nepřiznání odpovědnosti nebo viny;
     c) neopustit vozidlo bez odpovídajícího zajištění a zabezpečení;
     d) Okamžité oznámení policii;

11) Jakákoli nehoda, ztráta, poškození nebo krádež, musí být neprodleně nahlášena policii a Happy Car do 24 hodin. Je nájemce plně odpovědný za vyplnění havarijního formuláře. Pokud tento formulář (Participação de Acidente Automóvel) není vrácen společnosti, možnosti pojištění CDW, TP a SCDW budou považovány za neplatné a bez účinku.
Nájemce se zavazuje spolupracovat s Happy Car a jeho pojišťovnou při jakémkoli vyšetřování nebo postupu podle zákona.

12) Dodatky nebo změny podmínek této smlouvy jsou neplatné, pokud nebyly písemně dohodnuty.

13) Happy Car , odmítá nehody, které nebyly nahlášeny policii.
CDW a SCDW se nevztahuje na škody na pneumatikách, kolech včetně poklic a na oknech. Dále pak na nehody způsobené překročením rychlosti a nebo jízdou pod vlivem alkoholu nebo drog.

14) V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy ze strany nájemce mohou být osobní údaje nájemce zveřejněny nebo předány třetím stranám v rozsahu nezbytném pro pomoc při vymáhání pohledávek.

15) Happy Car neodpovídá za ztrátu nebo poškození osobních věcí nájemce ani cestujících, které se nacházejí ve vozidle během doby pronájmu nebo po ní.

Pokud zákazník vrátí vozidlo o hodinu později, než bylo dohodnuto ve smlouvě o pronájmu, je povinen zaplatit 10 EUR.

16) Doručení po 19:00 hodině pouze letiště s poplatkem dle dohody. 

17) Depozit

Při vyzvednutí vozidla bude na kreditní nebo debetní kartě požadována záloha (depozit), jejíž výše se liší v závislosti na skupině rezervovaného vozidla, aby byly zajištěny náklady spojené s případnými škodami způsobenými nebo utrpěnými na pronajatém vozidle, parkovné, pokutami. Deposit není vyžadován v případě pojištěni SCDW.

Po ověření a neexistenci škod nebo nákladů, jako jsou pokuty nebo jiné náklady, které jsou neodmyslitelně spjaty s vaší nájemní smlouvou, vám bude depozit vrácen stejným způsobem (kreditní nebo debetní kartou).

Potřebujete pomoc?

Kontaktujte nas angicky na geral@happycarmadeira.pt

cs_CZCzech
jít nahoru