Zásady vracení peněz a vrácení zboží

Podmínky pronájmu

Happy Car (z nyní v předstihu převedena na "Společnost"), pronajmout klientovi níže podepsané vozidlo popsané, za všech podmínek nájemní smlouvy, a na základě toho, nájemce bere na vědomí a následující souhlasí.

1) Nájemce obdržel vozidlo v pořádku a v dobrém stavu.

2) Vozidlo bude řídit pouze klient a nebude ho používat:
     a) přepravovat zboží v rozporu s celními předpisy nebo jiným nezákonným způsobem.
     b) Přepravovat cestující nebo majetek za výslovnou nebo implicitní úplatu.
     c) správné nebo tažné vozidlo nebo přívěs.
     d) v motoristických sportech.
     e) jakoukoli osobou pod vlivem alkoholu nebo drog.

3) Věk řidiče je minimálně 21 let. Platný řidičský průkaz pro Portugalsko s roční praxí v řízení.

4) Vůz je dodán s předsilničními značkami, trojúhelníkem a vyraženým počítadlem kilometrů, obvyklým nářadím, jedním kolem navíc, licencí k pronájmu, kontrolním listem a všemi zákonnými doklady k vozu.
     a) Pokud nájemce ztratí doklady nebo je vrátí poškozené, bude nám muset zaplatit 150,00 € za pořízení nových dokladů.

5) SAZBY NEZAHRNUJÍ:
Benzín, mytí, pokuty a odtah, v případě nehody odtah vozidla do místa původu. Sazby nezahrnují zproštění odpovědnosti za škodu způsobenou při dopravní nehodě.
Náklady na pohonné hmoty stále nese zákazník, který musí také vždy kontrolovat hladinu oleje, vody a oleje v převodovce. Veškeré dlužné náklady na olej musí být řádně doloženy, aby bylo možné je uhradit, a předem analyzovány společností. V případě, že je uvedené vozidlo nepojízdné, mohou být opravy provedeny pouze s předchozím souhlasem Společnosti a v souladu s danými pokyny.

7) Ceny zahrnují pojištění omezené odpovědnosti vůči třetím osobám v souladu s platnými zákony v zemi, jehož kopie je k nahlédnutí v kanceláři společnosti.
Zákazník se může rozhodnout pro připojištění CDW (collision damage waver), SCDW (super damage waver) a TP (theft protection). Pokud si zákazník zvolí jedno z těchto pojištění, stávají se jeho podmínky a výjimky součástí smlouvy. Veškeré podrobnosti a informace týkající se pojištění poskytne zákazníkovi Společnost. I v případě, že zákazník akceptuje CDW a SCDW, jdou veškeré škody způsobené na pronajatém vozidle Happy Car v důsledku jeho nesprávného používání na náklady zákazníka. Toto pojištění nezbavuje odpovědnosti za Klienta uhradit škody způsobené v horní a dolní části vozidla, kde nedošlo ke střetu. Pokud dojde k nehodě v důsledku nepřiměřené rychlosti, nebo řízení pod vlivem f alkoholu a drog, nebo z nedbalosti, pojištění CDW nebo SCDW bude bez účinku a Klient uhradí Happy Car v plné výši veškeré náklady na opravu, odtah Vozidla, odškodnění za dobu, kdy je Vozidlo, které bylo účastníkem nehody, mimo provoz.

8) Smlouva o pronájmu končí v den, který si nájemce zvolil. Pokud je požadováno prodloužení, musí se nájemce dostavit do kanceláře Happy Car 24 hodin před dohodnutým datem ukončení.
Pokud takové povolení není uděleno, má se za to, že vozidlo je používáno bez souhlasu společnosti, což je trestné podle zákona a řidič za to nese odpovědnost.
Pokud nájemce nemá výslovné povolení, je povinen vrátit vozidlo v pracovní době na místo původu.

9) Předpokládaná cena pronájmu a všech doplňkových služeb je splatná při převzetí vozu klientem na základě platného tarifu. Má dovolenou z odpočitatelné zálohy, která má být zaplacena a hodnota závisí na pronájmu skupiny a tabulky v vigor.

10) Nájemce se dále zavazuje, že v případě úrazu během doby nájmu promítne zájem nájemce a pojišťovny nájemce do:
     a) Zjištění jmen a adres zúčastněných stran a svědků;
     b) nepřiznání odpovědnosti nebo viny;
     c) neopustit vozidlo bez odpovídajícího zajištění a zabezpečení;
     d) Okamžité oznámení policii;

11) Jakákoli nehoda, ztráta, poškození nebo krádež, musí být neprodleně nahlášena policii a Happy Car do 24 hodin, je nájemce plně odpovědný za vyplnění spolupracovník vyplnit smírné reklamační formulář, pokud tento formulář není dán do společnosti, možnosti pojištění CDW, TP a SCDW budou považovány za neplatné a bez účinku.
Nájemce se zavazuje spolupracovat s Happy Car a jeho pojišťovnou při jakémkoli vyšetřování nebo postupu podle zákona.

12) Dodatky nebo změny podmínek této smlouvy jsou neplatné, pokud nebyly písemně dohodnuty.

13) Happy Car , odmítá nehody, které nebyly nahlášeny policii.
CDW a SCDW se nevztahuje na škody na pneumatikách, sklech a vzhledu, stejně jako na nehody způsobené překročením rychlosti a/nebo jízdou pod vlivem alkoholu nebo drog.

14) V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy ze strany nájemce mohou být osobní údaje nájemce zveřejněny nebo předány třetím stranám v rozsahu nezbytném pro pomoc při vymáhání pohledávek.

15) Happy Car neodpovídá za ztrátu nebo poškození osobních věcí nájemce ani cestujících, které se nacházejí ve vozidle během doby pronájmu nebo po ní.

Abyste mohli zboží vrátit, musí být nepoužité a ve stejném stavu, v jakém jste ho obdrželi. Musí být také v původním obalu.

Některé druhy zboží jsou od vrácení osvobozeny. Nelze vrátit zboží podléhající rychlé zkáze, jako jsou potraviny, květiny, noviny nebo časopisy. Nepřijímáme ani výrobky, které jsou intimním nebo hygienickým zbožím, nebezpečné materiály nebo hořlavé kapaliny či plyny.

Pokud zákazník vrátí vozidlo o hodinu později, než bylo dohodnuto ve smlouvě o pronájmu, je povinen zaplatit 10 EUR.

16) Doručení po 19:00 hodině snědlo pouze letiště. 

17) Vklad

Při vyzvednutí vozidla bude na kreditní nebo debetní kartě požadována záloha (spoluúčast), jejíž výše se liší v závislosti na skupině rezervovaného vozidla, aby byly zajištěny náklady spojené s případnými škodami způsobenými nebo utrpěnými na pronajatém vozidle, parkovišti, pokutami nebo jinými .

Po ověření a neexistenci škod nebo nákladů, jako jsou pokuty nebo jiné, které jsou neodmyslitelně spjaty s vaší nájemní smlouvou, vám bude franšízová kauce vrácena stejným způsobem (kreditní nebo debetní kartou).

Potřebujete pomoc?

V případě dotazů týkajících se vrácení peněz a vrácení zboží nás kontaktujte na adrese geral@happycarmadeira.pt.

cs_CZCzech
jít nahoru